Reklamacje

Reklamacje zgłoszone przez konsumentów rozpatrywane będą zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

Reklamacje ilościowe

 1. W momencie dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską prosimy o sprawdzenie jej stanu oraz zgodności ilości worków ze złożonym zamówieniem.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności z zamówieniem, należy przed potwierdzeniem odebrania przesyłki (podpisaniem na liście przewozowym) wpisać uwagi do listu przewozowego w obecności kuriera.
 3. Protokół reklamacyjny wraz z załączoną kopią listu przewozowego Kupujący niezwłocznie przekazuje elektronicznie na adres mailowy (sklep@pgg.pl) lub drogą pocztową na adres Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli, ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola.
 4. Sprzedawca, na podstawie protokołu reklamacyjnego oraz kopii listu przewozowego w przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, wystawi fakturę korygującą i zwróci wartość reklamowanego Towaru w terminie do 14 dni od otrzymania protokołu reklamacyjnego, na konto podane w tym protokole. Za zgodą Kupującego oraz Sprzedawcy dopuszcza się inne rozwiązanie. W każdym przypadku, Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

Reklamacje jakościowe

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad fizycznych towaru (ponadnormatywna zawartość podziarna/ nadziarna, zawartość ciał obcych/kamienia) lub faktu niezgodności towaru z zamówieniem, tj. z deklarowanymi parametrami jakościowymi, może zgłosić reklamację jakościową.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie, podając powód reklamowania towaru na adres e-mail: sklep@pgg.pl. lub drogą pocztową na adres: Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli, ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola. Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 3. Reklamowana partia węgla musi być zabezpieczona w całości do działań reklamacyjnych.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane zgodnie z załączonym wzorem protokołu reklamacyjnego. Jeżeli istnieje możliwość należy dołączyć zdjęcia obrazujące zgłaszany powód reklamacji.
 5. Kupujący może przedstawić udokumentowane wyniki analiz potwierdzające niezgodność z parametrami deklarowanymi lub dostarczyć na własny koszt jeden oryginalnie zapakowany i nieuszkodzony worek 25 kg węgla, w przypadku odbioru węgla w workach 25 kg, a w przypadku odbioru węgla w workach typu big bag – reprezentatywną próbkę węgla o masie minimum 10 kg, na adres Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli, ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola, celem wykonania analiz przez Sprzedawcę. W przypadku uznania reklamacji, udokumentowany koszt dostarczenia worka do Sprzedawcy jest zwracany Kupującemu.
 6. Decyzję o sposobie postępowania reklamacyjnego podejmuje Sprzedawca w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo zgłoszonej reklamacji. Nieudzielenie w tym terminie odpowiedzi na reklamację jest równoznaczne z jej uznaniem. Datą pisemnej odpowiedzi jest data wysłania pisma przez registraturę danej kopalni/oddziału Sprzedawcy, data wysłania maila lub faksu.
 7. W przypadku zgodności parametrów jakościowych oznaczonych w postępowaniu reklamacyjnym przez kopalnię Sprzedawcy z parametrami deklarowanymi w ofercie handlowej sklepu internetowego, reklamacja jest rozpatrywana odmownie.
 8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca, po uzgodnieniu z Kupującym obniży jego cenę lub wymieni reklamowany towar na wolny od wad zgodnie ze złożonym zamówieniem. Wymieniana partia węgla musi być zeskładowana na paletach, na czystym, utwardzonym podłożu.
 9. Odmowa uznania reklamacji następuje w formie pisemnej decyzji z uzasadnieniem Sprzedawcy, doręczonej Kupującemu drogą pocztową.
 10. Odwołania Kupującego od pisemnych decyzji Sprzedawcy w sprawach dotyczących reklamacji należy przesyłać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania reklamacyjnego do Sprzedawcy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania decyzji Sprzedawcy na adres Polska Grupa Górnicza S.A. Biuro Przeróbki i Jakości Węgla, ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice.