Reklamacje

Reklamacje zgłoszone przez konsumentów rozpatrywane będą zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

Reklamacje ilościowe

 1. W momencie dostarczenia przesyłki przez Firmę kurierską Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu oraz zgodności ilości Towaru ze złożonym Zamówieniem.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności z Zamówieniem, należy przed potwierdzeniem odebrania przesyłki (podpisaniem na liście przewozowym) wpisać uwagi do listu przewozowego w obecności Kuriera.
 3. Protokół reklamacji Towaru (wzór: Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) wraz z załączoną kopią listu przewozowego Kupujący niezwłocznie przekazuje elektronicznie na adres e-mail (sklep@pgg.pl) lub drogą pocztową, przesyłką poleconą, na adres miejsca załadunku wskazanego na Zamówieniu lub w liście przewozowym.
 4. Sprzedawca, na podstawie protokołu reklamacji oraz kopii listu przewozowego w przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, wystawi Fakturę korygującą i zwróci wartość reklamowanego Towaru w terminie do 14 dni od otrzymania protokołu reklamacji, na konto uzgodnione z kupującym. Za zgodą Kupującego oraz Sprzedawcy dopuszcza się inne rozwiązanie. W każdym przypadku, Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

Reklamacje jakościowe

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad fizycznych Towaru (ponadnormatywna zawartość podziarna/ nadziarna, zawartość ciał obcych/kamienia) lub faktu niezgodności Towaru z Zamówieniem, tj. z deklarowanymi parametrami jakościowymi, Kupujący może zgłosić reklamację jakościową. Reklamację należy zgłosić pisemnie, przesyłką poleconą na adres miejsca załadunku wskazanego na Zamówieniu lub w liście przewozowym lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@pgg.pl podając powód reklamowania Towaru. Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 2. Reklamowana partia węgla musi być zabezpieczona w całości do działań reklamacyjnych.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane zgodnie ze wzorem protokołu reklamacji Towaru (wzór: Załącznik Nr 2 do Regulaminu). W miarę możliwości należy dołączyć zdjęcia obrazujące zgłaszany powód reklamacji.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego udokumentowanych wyników analiz potwierdzających niezgodność z parametrami deklarowanymi lub dostarczenie na własny koszt jednego oryginalnie zapakowanego i nieuszkodzonego worka węgla, w przypadku odbioru węgla w workach 20 lub 25 kg, a w przypadku odbioru węgla w workach typu big bag – reprezentatywną próbkę węgla o masie minimum 10 kg, na adres miejsca załadunku wskazanego na Zamówieniu lub w liście przewozowym, celem wykonania analiz przez Sprzedawcę. W przypadku uznania reklamacji, udokumentowany koszt analiz potwierdzających niezgodność z parametrami deklarowanymi lub koszt dostarczenia worka do Sprzedawcy jest zwracany Kupującemu na rachunek bankowy podany przez Kupującego.
 5. Decyzję o sposobie postępowania reklamacyjnego podejmuje Sprzedawca w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo zgłoszonej reklamacji. Nieudzielenie w tym terminie odpowiedzi na reklamację jest równoznaczne z jej uznaniem. Datą pisemnej odpowiedzi jest data wysłania pisma (stempel pocztowy) danej Kopalni/Oddziału Sprzedawcy, data wysłania maila lub faksu.
 6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca, po uzgodnieniu z Kupującym obniży cenę reklamowanego Towaru lub wymieni reklamowany Towar na wolny od wad zgodnie ze złożonym Zamówieniem. Wymieniana partia węgla musi być zeskładowana na paletach, na czystym, utwardzonym podłożu.
 7. W przypadku zgodności parametrów jakościowych oznaczonych w postępowaniu reklamacyjnym przez Kopalnię/Oddział Sprzedawcy z parametrami deklarowanymi w ofercie handlowej Sklepu internetowego, reklamacja jest rozpatrywana odmownie.
 8. Odmowa uznania reklamacji następuje w formie pisemnej decyzji z uzasadnieniem Sprzedawcy, doręczonej Kupującemu drogą pocztową.
 9. Odwołania Kupującego od pisemnych decyzji Sprzedawcy w sprawach dotyczących reklamacji należy przesyłać w formie pisemnej, listem poleconym, wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania reklamacyjnego do Sprzedawcy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania decyzji Sprzedawcy na adres Polska Grupa Górnicza S.A. Biuro Przeróbki i Jakości Węgla, ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice.
W kwestiach nieujętych w powyższych uregulowaniach obowiązują także zapisy „Zasad reklamacji jakościowych i ilościowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A.” udostępnione na stronie pgg.pl zakładka „Strefa klienta/sprzedaż węgla/Dla naszych Klientów/Reklamacje”.