Odstąpienie od umowy

  1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).
  2. Korzystając z prawa do odstąpienia od zawartej umowy, konsument jest zobowiązany złożyć w terminie do 14 dni zawiadomienie, które można dostarczyć na adres: Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli, ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola, Oddział Ekspedycji, lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy (sklep@pgg.pl). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny - ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, na adres Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli, ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola, niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
  5. Towar, który zwracany jest w ramach odstąpienia od umowy musi być kompletny (palety nierozpakowane). Do Towaru należy dołączyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy.
  6. Po odstąpieniu od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu środków pieniężnych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż w dniu następnym po zwrotnym otrzymaniu nienaruszonej przesyłki do Sprzedawcy. Sprzedawca wystawi stosowną fakturę korygująca, która zostanie dostarczona na adres konsumenta.
  7. Zwrot środków pieniężnych, o których mowa w ust. 6, nastąpi przelewem na rachunek bankowy konsumenta.